MDYMM/2015/21- 1 Seri no’lu KVK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 8 seri no’lu tebliğ Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

1 Seri no’lu KVK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 8 seri no’lu tebliğ Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Detay...

MDYMM/2015/20- 75 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süreleri uzatılmıştır.

75 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süreleri uzatılmıştır. Detay...

MDYMM/2015/18 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlanmıştır. Detay...

MDYMM/2015/17

13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı açıklanmıştır. Detay...

MDYMM/2015/16

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/04/2015 tarihli ve 2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile; Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.Detay...

MDYMM/2015/15

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.Detay...

MDYMM/2015/14

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde yer alan istisnanın, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar yönünden uygulamasına ilişkin sirküler yayınlanmıştır. Detay...

MDYMM/2015/13

07.04 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6637 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Detay...

MDYMM/2015/12

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. Detay...

MDYMM/2015/11

421 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Detay...