Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Son yıllarda hem vergi idareleri ve hem de çok uluslu  şirketlerin en önemli konularından birisini transfer fiyatlandırması oluşturmaktadır.  Bunun yanında hükümetler vergi gelirlerinin azalmasının önüne geçmek için  Transfer Fiyatlandırması düzenlemelerini daha çok kullanılmaya başlamışlardır. Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri bütün dünyada oldukça yeni olmasına rağmen birçok ülkede  yaygın olarak kullanılmalarının nedeni, Transfer Fiyatlandırması ile ilgili düzenlemesi olmayan ülkelerin diğer ülkelere oranla vergi kaybına uğramalarıdır. Sonuç olarak çok uluslu şirketler birbiriyle çakışan isteklere maruz kalmaktadırlar. Şirketler, ortakları tarafından efektif olarak global vergi oranlarını düşürmeleri konusunda zorlanmakta, ancak aynı zamanda de içerik ve yorum açısından değişkenlik gösteren yerel mevzuat hükümlerine ve OECD modeli düzenlemelerine de uygun davranmaları gerekmektedir.

Vergi idarelerinin, çok uluslu işletmelerin uluslararası ilişkili şirketler ile olan alış-verişlerindeki fiyatlandırmalarının, emsallere uygun olup olmadığını düşüncesi karşısında, çok uluslu şirketler bu nitelikteki işlemlerinde fiyatlandırma esaslarını ulusal transfer fiyatlandırması düzenlemelerine uygun olarak ayrıntılı ve geçerli ekonomik analizleler ile temellendirip inandırıcı  bir şekilde savunabilmelidir.

Transfer fiyatlandırması konusu yalnızca faaliyet gösterilen ya da çok uluslu şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkedeki  yerel mevzuata uygun davranmaları  ile sınırlı değildir. Şirketler uluslararası işlemler yapmadan, yatırım kararları almadan ve global bir vergi planlaması geliştirmeden çok önce, transfer fiyatlandırması politikalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek durumundadırlar.

Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması ve Emsal Fiyat Analizi Hizmetleri

Türkiye’de yürürlükte olan transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca mükelleflerin iki tür belgelendirme yükümlülüğü bulunmaktadır:

 • -kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan transfer fiyatlandırması formunu doldurmak suretiyle ilişkili işlem ve kişilerin işlem türü, işlem tutarı ve yöntem itibariyle beyan edilmesidir.
 • - ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerle  ilgili olarak  kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar yıllık transfer fiyatlandırması  raporunun  hazırlanması ve istenmesi halinde Mali İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesidir.

Yukarıda bahsedilen iki tür belgelendirme yükümlülükleri esas itibariyle birbiriyle bağlanıtılı ve  birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle, beyanname ekinde sunulan formda belirtilen ilişkili kişiler ve işlemler hakkındaki bilgiler ile yıllık transfer fiyatlandırması raporunda yapılan açıklamaların birbirleri ile tutarlı olması gerekmektedir. 

Yıllık belgelendirme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi, mükelleflerin ileride bir vergi incelemesine tabi tutulması durumunda, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından büyük yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığını göstermelerine yardımcı olacak bir işlemdir. 

Ayrıca transfer fiyatlandırması belgelendirme çalışması sırasında, şirketin ilişkili işlemlerinde üstlendiği fonksiyon ve riskler hakkında makro düzeyde bir analiz yapılmakta ve gerekli tedbirleri alması için önemli bir fırsat sunulmaktadır.

Bu kapsamda, şirketimizin  vermiş olduğu hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Şirketinizin fonksiyon ve risk yapısının çıkarılması,
 • Şirketinizin transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemlerle ilgili anlaşmaların incelenmesi,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması belirlenmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analizler ve değişik veri tabanları araştırmaları ile desteklenmesi

Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Danışmanlık ve Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

Bütün gelişmiş ülkelerde transfer fiyatlandırması gerek şirketler gerekse Mali İdareler açısından oldukça dinamik bir konudur. Ekonomik koşullara bağlı olarak ana şirketlerin grup şirketlerini farklı ülkelerde yeniden yapılandırmaları ya da yurt içinde bazı hizmetlerin maliyet avantajı sağlamak amacıyla grup çatısı altında merkezileştirilmesi (örneğin Holding şeklinde örgütlenmesi), grup şirketlerinin transfer fiyatlandırması politikalarının düzenli olarak kontrol edilmesini ve gerektiğinde değiştirilmesini gerekli hale getirmektedir.

Bu nedenle, Bora Denetim olarak uzman kadromuzla aşağıdaki danışmanlık hizmetleriniz sunmaktayız:

 • İlişkili kişilerle yapılan işlemlerin tespit edilmesi ve gözden geçirilmesi,
 • Bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin, uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Uygulanan transfer fiyatlandırması yönteminin değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde yeni transfer fiyatlandırması yöntemine karar verilmesi,
 • Ekonomik analiz ve iç ve dış emsal araştırmaları sonucunda emsal fiyat tespit edilmesi

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte getirilen yeni müesseselerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması uygulaması, transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak olası bir vergi ihtilafı ile karşılaşmak istemeyen mükellefler için alternatif bir çözüm yoludur.

Transfer Fiyatlandırması tebliğine göre Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir. Ayrıca anlaşma başvurusunu değerlendirme süreci, anlaşmanın tek taraflı ya da iki/çok taraflı olup olmamasına ve ilişkili işlemin yapısına bağlı olarak en az 1 - 2 yıla yakın bir süre almaktadır. Bütün bu faktörler dikkate alındığında, anlaşma başvurusu öncesinde iyi bir hazırlık yapılması, zamanın etkin bir şekilde kullanılması ve doğru bir strateji oluşturulması  önem taşımaktadır.

Bu çerçevede Bora Denetim Transfer Fiyatlandırması Ekibi, daha önce söz konusu anlaşmalara ilişkin olarak verdiği danışmanlık hizmetlerinden edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyle başvuru sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde başarı ile sonuçlandırılması konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıkları ile İlgili Danışmanlık Hizmetleri:

Bütün Dünyada çok uluslu şirketlerin en önemli vergisel konularından birini Transfer fiyatlandırması oluşturmaktadır. Benzer şekilde, bu konu vergi idareleri içinde söz konusudur.  Ayrıca, transfer fiyatlandırması mevzuatına sahip ülkelerin birçoğu bu konuda uzmanlaşmış inceleme elemanlarına sahiptirler. Türkiye’de Temmuz 2011’de kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile vergi incelemeleri tek çatı altında toplanmış ve söz konusu Başkanlık bünyesinde “Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması, Yurt Dışı Kazançlar” grup başkanlığı oluşturularak transfer fiyatlandırması konusunda uzman inceleme elemanları yerleştirilmeye başlanmıştır.

Bunun yanında Gelir İdaresinin içerisinde Transfer Fiyatlandırması ile ilgili ayrı bir şube müdürlüğü kurulmuştur. Böylece Maliye Bakanlığı bünyesinde transfer fiyatlandırması ile ilgili hem idari bir birim ve hem de bir denetim birimi oluşturulmuştur.  Bunun bir sonucu olarak son yıllarda transfer fiyatlandırması ile ilgili vergi incelemelerinde önemli bir artış olduğu gözlenmektedir. 

Bora Denetim şirketinizin yıllık transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilişkili işlemlerinizde ortaya çıkabilecek risklerin tespit edilmesine ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerle, olası bir vergi ihtilafına karşı da size hizmet verebilecektir. Bu kapsamda transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak bir vergi uyuşmazlığının doğması durumunda uyuşmazlığın tüm safhalarında destek sağlamaktadır;

 • “Vergi incelemeleri sırasında” ihtilaf konusu ilişkili işlemlerin ve şirketin bu konudaki mevcut dokümantasyonunun gözden geçirilmesi, hukuki ve teknik destek sağlanması, inceleme elemanları ile görüşmeler yapılması, düzenlenen tutanakların gözden geçirilmesi ve imzalanması esnasında yönlendirici destek sağlanması
 • “Vergi incelemeleri sonrasında” inceleme raporunun mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi ve şirketin bu aşamada belirleyeceği hareket planının oluşturulması konusunda tavsiyelerde bulunulması, karar verildiği takdirde uzlaşmalarda şirkete destek olunması
 • “Dava aşamasında” dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi, emsal kararların taranması, duruşmalarda mali müşavir sıfatıyla şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması

Karşılıklı Anlaşma Usulü Kapsamındaki  Hizmetlerimiz:

Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı bütün Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında (ÇVÖA) “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Karşılıklı Anlaşma Usulü, ÇVÖA’lar için temel referans niteliğindeki OECD Model Vergi Anlaşmasına benzer şekilde genellikle anlaşmaların 25 inci maddesinde düzenlenmiştir.

ÇVÖA’larda yer alan hükümlerin taraf devletlerin ilgili vergi idarelerince uygulanması sırasında ortaya çıkan hatalı işlemler, hatalı yorumlar veya ilgili anlaşma hükümlerinin dikkate alınmaması gibi durumlarla karşılaşan ve sorunlarını ilgili idare nezdinde çözemeyen mükellefler için ulusal çözüm yollarına (yargı, uzlaşma gibi) başvurma imkanı mevcuttur. Bununla birlikte, ÇVÖA kapsamında yer alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne ilişkin madde hükümleri söz konusu mükellefler açısından ilave bir çözüm yoludur. 

Mükelleflerin, Karşılıklı Anlaşma Usulü kapsamında ilgili ÇVÖA hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiklerini iddia ettikleri durumlar arasında, ilişkili şirketler arasındaki işlemlerde uygulanan transfer fiyatlarının akit devletlerin ilgili vergi idarelerinden biri tarafından düzeltilmesi ve bunun sonucunda diğer akit devletin vergi idaresince yapılması gereken karşı düzeltmeler de bulunmaktadır. Bu bağlamda bu çözüm yolunun etkin bir şekilde kullanılmasında size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.