Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülüğünde iki yeni raporlama yükümlülüğü getirildi.

 

 

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülüğünde iki yeni raporlama yükümlülüğü getirildi.

 

24.02.2020 tarih ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yıllık transfer fiyatlandırması raporuna ilaveten belli şartları taşıyan mükellefler için iki yeni rapor hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre transfer fiyatlandırması kapsamından mükelleflerin üç tane ayrı rapor hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

1.  Genel Rapor:

Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ve ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışları tutarının her ikisi de 500 milyonu TL ve üzeri olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanan rapordur. Söz konusu raporun ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar ibraz edilmesi zorunludur. Bu raporda ana hatları ile aşağıdaki konular açıklanacaktır.

-        ÇUİ grubunun organizasyon yapısı,

-        İşletme faaliyetlerinin tanımı,

-        Sahip olunan gayri maddi varlıklar

-        Grup içi finansal işlemler

-        Grubun finansal ve vergisel durumu

2. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

 Yıllık rapor öteden beri 1 seri nolu TF tebliğinde ilgili BKK’nda belirtilen işlemleri olan mükelleflerin hazırlaması gereken rapordur.

- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri

-  Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler,

- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,

- Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptığı işlemler,

 

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

3. Ülke Bazlı Rapor (CbCR)

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8’nci maddesinde Ülke Bazlı rapora ilişkin esaslara yer verilmiştir. Buna göre toplam konsolide geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan ÇUİ grubunun Türkiye’de mukim ana işletmesi raporlanan hesap döneminden sonraki onikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda idareye sunar.  Ülke bazlı raporda aşağıdaki bilgiler yer alır.

1.     ÇUİ gurubunun faaliyet gösterdiği

-        Her bir ülke ile ilgili gelir,

-